Giáo án điện tử

Bài giảng điện tử

1. Giáo án Tin học bài “Vẽ đoạn thẳng” Tải về 2. Giáo án Tin học bài “Di chuyển hình” Tải về 3. Giáo án Tin học bài “Cỡ chữ và phông chữ” Tải về Tải về   4. Bài giảng hướng dẫn mô hình Vnen Tải…