Tài nguyên

Tulips

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên trong trường tiểu học”. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Bồi dưỡng phát triển chuyên…