Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5 Thực hiện từ ngày 26 – 10 – 2015 Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Toán Tin học (1,2) Toán 2 Tiếng Việt

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Thực hiện từ ngày 26 – 10 – 2015 Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 2 Tin…

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Thực hiện từ ngày 26 – 10 – 2015 Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tin học(1,2) 2 Toán TNXH Tiếng…

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Thực hiện từ ngày 26 – 10 – 2015 Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Thể dục Toán Toán 2 Toán Toán Toán

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Thực hiện từ ngày 26 – 10 – 2015 Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Âm nhạc Toán 2 Tiếng Việt Tiếng Việt