Tổ chức

Nhà trường gồm có 22 CB – CNV

Hiệu trưởng : Bà. Thẩm Thị Thu Hiền

Hiệu phó: Ông. Vũ Văn Nghiêm

Tổ trưởng tổ khối 1, 2, 3: Đ/C. Vũ Thị Thuận

Tổ trưởng tổ khối 4,5: Đ/c. Vũ Thị Na

Chủ tịch công đoàn: Đ/c. Vũ Thanh Sơn

Chủ tịch đoàn thanh niên: Đ/c. Nguyễn Thị Dung

GV Chủ nhiệm lớp 1A: Đ/c. Vũ Thị Thuận

GV Chủ nhiệm lớp 1B: Đ/c. Vũ Thị Hồng Duyên

GV Chủ nhiệm lớp 2A: Đ/c. Đoàn Thị Phượng

GV Chủ nhiệm lớp 2B: Đ/c. Nguyễn Thị Diệu Thuần

GV Chủ nhiệm lớp 3A: Đ/c. Phạm Thị Bảo Thoa

GV Chủ nhiệm lớp 4A: Đ/c. Vũ Thị Thúy

GV Chủ nhiệm lớp 4B: Đ/c. Vũ Đức Sơn

GV Chủ nhiệm lớp 5A: Đ/c. Vũ Thị Na

GV Mĩ thuật: Đ/c. Nguyễn Thị Dung

GV Tiếng Anh: Đ/c. Phạm Thị Thanh Hoa

GV Tin học: Đ/c. Nguyễn Thị Nụ

GV Thể dục: Đ/c. Vũ Thanh Sơn

GV Âm nhạc: Đ/c. Nguyễn Thị Thìn

Kế toán trường học: Đ/c. Phạm Thị Hoa

Y tế trường học: Đ/c. Đỗ Thị Hiên

Quản lý thư viện: Đ/c. Mai Thị Lục

Bảo vệ trường học: Đ/c. Vũ Văn Toan

GV nghỉ chế độ thai sản:

(Đ/c. Mai Thị Minh, đ/c. Nguyễn Thị Hương Giang, đ/c. Nguyễn Thị Thìn, đ/c. Vũ Thị Tươi)